Top

ZÁPIS DO MŠ

 

 

 Zápis do mateřské školy pro šk. rok 2024/2025 se bude konat ve dnech:


2. 5. 2024  9.00 - 12.00; 14.00 - 17.00
3. 5. 2024  9.00 - 12.00
6. 5. 2024  9.00 - 12.00; 14.00 - 17.00

 

 

Pro obě pracoviště (MŠ Žižkovo nám., MŠ Sokolská) proběhne zápis v budově MŠ Žižkovo nám. 3.
Na žádosti si označíte, které pracoviště preferujete.

 

 

Předpokládaný počet volných míst pro příští školní rok je: Žižkovo nám. 15, Sokolská 17. 

  

Zápis do mateřských škol se koná v souladu s § 34 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v době od 2. do 16. května. Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Žižkovo nám. 3, přísp. org. po dohodě se zřizovatelem stanovila výše uvedený termín zápisu.

Zákonní zástupci, kteří nemohou stanovený termín využít, se telefonicky nebo e-mailem dohodnou s ředitelkou MŠ na jiném termínu dodání všech potřebných dokumentů, nejpozději však do 16. 5.

Pro děti, které dovrší pátý rok věku do 31. 8. 2024 a dále děti, kterým byl (nebo bude) povolen odklad školní docházky, platí povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti je potřeba zapsat do mateřské školy, pokud již do MŠ nedocházejí, příp. využít formu individuálního vzdělávání (viz níže). 

 

FORMA ZÁPISU

Pro zápis preferujeme osobní setkání v mateřské škole. Je možné přijít i s dítětem, ale není to nutné. 

Níže si můžete stáhnout potřebné dokumenty a přijít k zápisu s již vyplněnými formuláři - zajistíme tím jeho snazší průběh. 

Nemáte-li možnost si dokumenty vytisknout, budou k dispozici od 8. 4. 2024 k vyzvednutí v mateřské škole, denně v čase 7.00 - 16.00hod. Zvoňte na zvonek "Mateřská škola". V jiném čase je možné dokumenty vyzvednout pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

Dle Spisového řádu mohou zákonní zástupci využít i další způsoby zápisu:

1) zaslání dokumentů poštou - veškeré dokumenty musí být řádně vyplněné a podepsané. Pohlídejte si prosím termín odeslání, aby nám dokumenty dorazily včas, ideálně do 16.5. Je potřeba počítat s možným zdržením ze strany české pošty. 

2) zaslání e-mailem - v tomto případě ale musí být na dokumentech platný, uznávaný elektronický podpis

3) zaslání dokumentů do datové schránky MŠ (ID naší školy: yb3kvz3) - datovou schránku je možno zřídit si zdarma - více informací: https://chcidatovku.cz/

 

DOKUMENTY K ZÁPISU

 

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila kopii svého oprávnění dítě zastupovat.

2) Potvrzení o řádném očkování dítěte je potřeba nechat potvrdit praktickým dětským lékařem. Tato povinnost se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

3) Rodný list dítěte - pouze k nahlédnutí

4) Občanský průkaz - pouze k nahlédnutí. V případě, že je trvalé bydliště dítěte mimo spádový obvod MŠ (mimo Olomouc), ale bydlíte v Olomouci, doložte tuto skutečnost kopií kupní nebo nájemní smlouvy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU, DLE INDIVIDUÁLNÍ POTŘEBY -

5) Rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky  - týká se pouze předškoláků, u kterých je předpoklad odkladu šk. docházky. Pokud formulář ze základní školy ještě nemáte k dispozici, sdělíte tuto skutečnost u zápisu.

6) Kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení - pouze v případě zdravotního či jiného postižení u dítěte. Prosíme o otevřené jednání u zápisu, jen tak můžeme zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání Vašeho dítěte.

7) Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání - platí pouze pro předškoláky, u kterých zák. zástupce žádá o individuální vzdělávání (informace níže).

 

DALŠÍ INFORMACE

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

O ne/přijetí Vašeho dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení na základě kritérií, které budou k dispozici u vlastního zápisu. 

V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy školy - na okně vlevo od vchodových dveří - a na webových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, proto zde děti budou uvedeny pod registračními čísly.

Registrační číslo Vám bude přiděleno na základě doručení Žádosti o přijetí přímo u zápisu. Těm, kteří využijí písemnou formu doručení dokumentů bez osobní přítomnosti u zápisu, bude oznámeno prostřednictvím e-mailu, proto také prosím o vyplnění e-mailu v žádosti. Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto dokumentu, formou e-mailové odpovědi, aby mohl být považován za předaný. 

 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude možno vyzvednout (proti podpisu) přímo v ředitelně MŠ Žižkovo nám. 3 ve dnech:

23. 5.  8.00-12.00   14.00-16.00                        24. 5.  8.00-12.00                               27. 5.  8.00-12.00                                  28. 5.  8.00-12.00    14.00-16.00 

Vzhledem k vysokým cenám české pošty a naší povinnosti vám rozhodnutí o nepřijetí předat, velmi prosíme o jeho vyzvednutí v těchto termínech. Případně jsme nakloněni i individuální domluvě na termínu předání. Děkujeme!

 

 

Poučení o právech ve správním řízení

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, máte jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tuto skutečnost berete na vědomí svým podpisem dokumentu "Výzva k nahlédnutí do spisu", který vyplníte u zápisu. V případě využití dálkové formy zápisu Vám bude dokument rovněž doručen prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. 

Možnost nahlížet do spisu máte dne 15. 5. 2024 v čase 10.00 - 15.00 hodin v ředitelně na Žižkově nám. 3.

 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně. Jinou formou plnění této povinnosti je individuální vzdělávání - viz školní řád MŠ:

4.5 Individuální vzdělávání dítěte

4.5.1 Zák. zástupce je povinen písemně oznámit řediteli školy, že dítě bude individuálně vzděláváno.

4.5.2 Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zák. zástupce povinen oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem šk. roku (do 31.5.).V průběhu šk. roku lze plnit individuální vzdělávání dítěte nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení zák. zástupce doručeno řediteli MŠ.

4.5.3 Ředitel (příp. zástupce ředitele) doporučí zák. zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, příp. dostupnou literaturu, vhodné pomůcky.

4.5.4 V měsíci listopadu (příp. v prosinci – náhradní termín) proběhne v MŠ ověřování úrovně očekávaných výstupů ind. vzdělávaného dítěte v jednotlivých oblastech v dohodnutý den dopoledne za přítomnosti zákonného zástupce. Ověřování bude mít dvě části:

a) pozorování spontánních a částečně řízených aktivit dítěte v konkrétní třídě MŠ

b) ověřování dílčích dovedností dítěte v připravených individuálních aktivitách.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud se tak nestane ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka MŠ individuální vzdělávání dítěte – následně nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.