Top

ŠKOLNÉ

Školné

Zákonný zástupce dítěte hradí v MŠ úplatu za předškolní vzdělávání – tzv.“školné“.

Základní částka úplaty pro školní rok 2020/2021 činí 450,-Kč měsíčně.

Děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (rok před nástupem do ZŠ, děti s odkladem školní docházky), školné neplatí.

Může nastat úplné osvobození od úplaty - z důvodu pobírání opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení příspěvku na péči nezaopatřeného dítěte a z důvodu pobírání dávky pěstounské péče (zákonný zástupce je povinen dodat MŠ písemné potvrzení příslušného úřadu pro osvobození od úplaty).

V období hlavních prázdnin bývá provoz MŠ omezen nebo přerušen.V případě částečného přerušení provozu je úplata poměrně snížena. Pokud však dítě v tomto období do MŠ vůbec nedochází, může rodič požádat o prominutí této úplaty. Je-li MŠ uzavřena po celý měsíc, ředitelka MŠ úplatu na žádost rodičů promíjí.

Školné je možno hradit prostřednictvím bankovního převodu - za tento způsob placení se nejvíce přimlouváme - přímo na účet MŠ – 1801762309/0800 – nejpozději do 15.dne v měsíci.

Podrobně je tato problematika zpracována ve Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a v příslušném dodatku!