Top

ŠKOLNÉ

Školné

Zákonný zástupce dítěte hradí v MŠ úplatu za předškolní vzdělávání – tzv.“školné“.

Základní částka úplaty pro školní rok 2023/2024 činí 500,-Kč měsíčně.

Děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (rok před nástupem do ZŠ, děti s odkladem školní docházky), školné neplatí.

Může nastat úplné osvobození od úplaty - z důvodu pobírání opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení příspěvku na péči nezaopatřeného dítěte a z důvodu pobírání dávky pěstounské péče (zákonný zástupce je povinen dodat MŠ písemné potvrzení příslušného úřadu pro osvobození od úplaty).

Školné je možno hradit prostřednictvím bankovního převodu - za tento způsob placení se nejvíce přimlouváme - přímo na účet MŠ – 1801762309/0800 – nejpozději do 15.dne v daném měsíci. Prosíme, abyste si školné nepředpláceli dopředu, usnadníte nám tím měsíční kontrolu účtu. Děkujeme za pochopení! 
Variabilní symbol = rodné číslo dítěte (psáno celé, bez symbolu "lomítka")
Do poznámky (zprávy pro příjemce) uvádějte jméno dítěte. 
Prosíme o nastavení 10 trvalých příkazů - jde o nejjednodušší cestu, jak předejít případným dluhům a komplikacím. Děkujeme za spolupráci!

Podrobně je tato problematika zpracována ve Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a v příslušném dodatku!