Top

O NÁS

Náš přístup

Mateřská škola na Žižkově náměstí je hlavním pracovištěm naší příspěkové organizace. Sídlí v části budovy, jejímž vlastníkem je Statutární město Olomouc. Děti se vzdělávají ve třech heterogenních (věkově smíšených) třídách.

Při plánování vzdělávacích aktivit vycházíme z filozofie programu Začít spolu, který v ČR funguje od roku 1994. Držitelem licence a práv šíření tohoto programu je organizace Step by Step ČR o.p.s., která je  součástí mezinárodní sítě ISSA (International Step by Step Association).

Prostředí třídy je uspořádáno do center aktivit - jedná se vlastně o pracovní koutky, v nichž jsou dětem nabízeny smysluplné hračky a pomůcky, které mají dítěti pomoci rozvíjet vlastní tvořivost. Jsou to místa, v nichž se může dítě vzdělávat samo - prostřednictvím připraveného materiálu, spoluprací s dalšími kamarády, skrze své hledání, bádání a zvídavostí, která je tak vlastní právě dětem v předškolním věku. Obsahové uspořádání v centrech aktivit vychází z teorie mnohočetných inteligencí, kterou popisuje psycholog Howard Gardner - nejsme všichni matematici nebo vědci, můžeme být rovněž zručnými řemeslníky či přinášet do světa radost skrze umění. U dětí předškolního věku můžeme stejně tak zaznamenat různé zájmy, směřování k určitému typu inteligence a posilovat jejich silné stránky - nechat tak vyrůst osobnost každého z nich.

Společný čas

Nedílnou součástí každého dne je ranní a reflektivní kruh.

Společná pravidla

Veškeré dění v mateřské škole vychází se společných pravidel.

Společné vzdělávání

V takto připraveném prostředí se mohou děti vzdělávat společně.

Reflektivní kruh - společný čas celé skupiny, během něhož se učíme k sobě navzájem přistupovat s respektem a úctou skrze naslouchání i sdílení. Zjišťujeme spolu s dětmi, co už o daném tématu víme, co nás dál zajímá, jakým způsobem se můžeme dané věci dozvědět nebo naučit. Reflektivní kruh nás učí formulovat své vlastní potřeby, postřehy, dílčí úspěchy - prostřednictvím sebehodnocení a reflexe v bezpečném prostředí se upevňuje zdravé sebevědomí každého dítěte, které je zároveň motivací pro další objevování a hledání.

Od začátku školního roku vytváříme s dětmi společná pravidla - hledáme tak způsoby chování a jednání, které nám zajistí bezpečí, jistotu, radost a pohodu. Text pravidel je formulován jednoduše a pozitivně, je doplněn obrázkem a má ve třídě své stálé místo. 

    Společněse tak mohou vzdělávat děti s různými potřebami, s odlišným sociálním zázemím, děti mimořádně nadané i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti jsou vedeny k samostatnosti, zodpovědnosti, otevřenosti pro pomoc ostatním - učíme se ze svých zkušeností, od sebe navzájem. Podporujeme vzájemnou spolupráci a kooperaci, nikoliv nezdravou soutěživost. Každé dítě má příležitost osvojit si potřebné kompetence do svého života v sounáležitosti s vývojovou úrovní, na které se nachází.