Top

Provoz mateřské školy ve školním roce 2021-2022

Oznamujeme základní informace k provozu MŠ v tomto školním roce


Vážení rodiče, milé děti,

brzy Vás zase po letních prázdninách přivítáme v mateřské škole. Už se na Vás moc těšíme!

Děti jsou rozděleny do jednotlivých tříd tak, aby byla naplněna věková rozmanitost pro heterogenní skupinu.
Nově příchozí děti mají označeny skříňky v šatně svým jménem, ostatní se řídí značkou, která je jim známá. Jména dětí, které nastupují do 3. třídy a mají šatnu v 1. patře, najdete u schodiště uvnitř budovy. 

 

Základní informace (vzhledem ke covid-19) dle platného manuálu ministerstva školství:

- podrobnější informace o tom, jak může aktuální situace ve společnosti ovlivnit chod mateřské školy, budou představeny v rámci třídních schůzek - proběhnou v jednotlivých třídách v týdnu od 6. září.

- při vstupu do šatny jev připravena dezinfekce rukou pro dospělé

- zákonný zástupce (příp. pověřená osoba přivádějící dítě do MŠ) je povinnen každé ráno před vstupem dítěte do třídy zajistit u něj důkladné umytí rukou (doporučení hygieny: 20-30sekund pod teplou vodou s použitím mýdla a osušením - aktuálně jsou k dispozici papírové ručníky, používání textilních není zakázáno, aktuálně zvažujeme jejich využívání - dle situace)

- pro vnitřní prostory stále platí povinnost mít nasazený respirátor - vyjímku mají děti, stejně tak pedagogičtí pracovníci při vedení vzdělávacího procesu

 

Adaptační období je pro Vaše dítě velmi důležitý čas - potřebuje se sžít s režimem dne ve školce, přijmout nové dospělé jako bezpečné autority, učit se pomalu vstupovat do vztahů s vrstevníky. Chceme Vás tímto pozvat do třídy spolu s Vaším dítětem, vyžaduje-li to jeho nastavení (obzvlášť u dětí, které nastupují do mateřské školy poprvé, případně přecházejí z jiné instituce). Ve spolupráci s učitelkami ve třídě můžete dítěti pomoct poznat, co se během dne odehrává, co znamenají konkrétní pokyny, kdy a kam se má přemístit, pomoct mu s výběrem hry, apod. Každé dítě je v tomto ohledu jiné, vyžaduje jinou míru podpory. Budeme-li v této fázi spolupracovat a společně pozorovat potřeby dítěte, můžeme mu velmi pomoct přijmout tuto velkou změnu v jeho životě. Při zachování hygienických podmínek (respirátor, dezinfekce) jste tedy srdečně zváni!

 


Níže uvádíme informace k postupu při objevení příznaků akutního onemocnění - pro případ výskytů níže uvedených příznaků v MŠ bude mít každé dítě ve skříňce dvě čisté roušky umístěné v sáčku se jménem dítěte - prosíme o jejich pravidelnou kontrolu, příp. doplnění

Převzato z manuálu MŠMT:

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy

— příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

Zpět