Top

Provoz mateřské školy ve školním roce 2020-2021

Oznamujeme základní informace k provozu MŠ v tomto školním roce


Vážení rodiče, milé děti,

na úvod Vám chceme vzkázat, že se na Vás moc těšíme!! Ve školce probíhají poslední přípravy, abychom Vás mohli přivítat!

 

Základní informace (vzhledem ke covid-19) dle platného manuálu ministerstva školství:

- podrobnější informace o tom, jak může aktuální situace ve společnosti ovlivnit chod mateřské školy, budou představeny v rámci třídních schůzek - proběhnou v jednotlivých třídách v druhém týdnu v září

- při vstupu do šatny jev připravena dezinfekce rukou pro dospělé

- zákonný zástupce (příp. pověřená osoba přivádějící dítě do MŠ) je povinnen každé ráno před vstupem dítěte do třídy zajistit u něj důkladné umytí rukou (doporučení hygieny: 20-30sekund pod teplou vodou s použitím mýdla a osušením - aktuálně jsou k dispozici papírové ručníky, používání textilních není zakázáno, aktuálně zvažujeme jejich využívání - dle situace)

- nošení roušek je v tuto chvíli nepovinné pro děti, rodiče i zaměstnance v rámci celé školy - situace se může měnit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci (sledujte, prosím, vzkazy na dveřích a webu)
Níže uvádíme informace k postupu při objevení příznaků akutního onemocnění - pro případ výskytů níže uvedených příznaků v MŠ bude mít každé dítě ve skříňce dvě čisté roušky umístěné v sáčku se jménem dítěte - prosíme o jejich pravidelnou kontrolu, příp. doplnění

 

Převzato z manuálu MŠMT:

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

— příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy

— příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

Zpět