Top

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy pro šk. rok 2021/2022
3. - 7. 5. 2021

Žádost je možné podat pouze na jedno pracoviště naší mateřské školy - Žižkovo nám. 3 nebo Sokolská 19.
Děkujeme za respektování této skutečnosti!!

 

 

Zápis do mateřských škol se koná v souladu s § 34 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v době od 2. do 16. května. 

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Žižkovo nám. 3, přísp. org. stanovila po dohodě se zřizovatelem výše uvedený termín zápisu. Zákonní zástupci, kteří nemohou stanovený termín využít, se telefonicky nebo e-mailem dohodnou s ředitelkou MŠ (608 743 252; mszizkovaol@seznam.cz) na jiném termínu dodání všech potřebných dokumentů (nejpozději však do 16. 5. 2020). 

Pro děti, které dovrší pátý rok věku do 31. 8. 2021 a dále děti, kterým byl (nebo bude) povolen odklad školní docházky, platí povinné předškolní vzdělávání. Tyto děti je potřeba zapsat do mateřské školy, pokud již do MŠ nedocházejí (příp. využít formu individuálního vzdělávání - viz níže).

FORMA ZÁPISU

Ministerstvo školství vydalo dne 5. 3. 2021 Opatření k zápisům do MŠ, podle kterého se u letošního zápisu bude postupovat.

Zápis se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uvědomujeme si ale, že dálková forma podání dokumentů, jak ji stanovuje Správní řád, nemusí být pro každého dostupná, proto stanovujeme následující organizaci zápisu. Zákonní zástupci mohou využít tyto možnosti:

1) zaslání dokumentů poštou (veškeré dokumenty musí být řádně vyplněné a podepsané)

2) zaslání e-mailem - v tomto případě ale musí být na dokumenech platný, uznávaný elektronický podpis

3) zaslání dokumentů do datové schránky MŠ (ID naší školy: yb3kvz3) - datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma - https://chcidatovku.cz

4) osobní doručení do schránky umístěné pravděpodobně v průjezdu mateřské školy

Pravidla pro osobní doručení dokumentace do MŠ ve dnech 3- 7. 5. 2021 budou zveřejněna nejpozději 19. 4. 2021 v závislosti na aktuálním provozu mateřské školy
 

Pro účely zodpovídání dotazů týkajících se zápisu nebo samotného předškolního vzdělávání máte možnost využít telefonní číslo 606 559 465 nebo e-mail: skolkasokolska@seznam.cz
- kdykoliv v pracovních dnech v čase 8.00 - 16.00 hodin. 

DOKUMENTY K ZÁPISU

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie)

2) Potvrzení o očkování (potvrzení vydává praktický dětský lékař - doporučuje se dopředu telefonicky kontaktovat lékaře a domluvit  s ním způsob vyplnění potvrzení) - TATO POVINNOST SE NETÝKÁ DĚTÍ, KTERÉ BUDOU PLNIT POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3) Kopie rodného listu dítěte 
- u kopie RL je potřeba anonymizovat, tedy začernit rodná čísla (dle GDPR)
potřebné údaje k zápisu: jméno a příjmení dítěte, datum narození, jméno a příjmení zákonných zástupců a jejich data narození

4) Výzva k možnosti nahlédnutí do spisu
- prosíme doplňte údaje a podepsaný dokument odevzdejte - bude zařazen do spisu - jedná se o zákonnou povinnost, prosím, nevynechávejte ho! 
poznamenejte si termín možnosti nahlédnutí do spisu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky (dle potřeby)
- pouze předškoláci, u kterých je předpoklad odkladu šk. docházky - pokud formulář ze základní školy nemáte ještě k dispozici, kontaktujte nás

5) Kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (dle potřeby)
- pouze v případě zdravotního či jiného postižení u dítěte - nejlépe je kontaktovat nás před zápisem 

6) Žádost o individuální vzdělávání (dle potřeby)
-platí pouze pro předškoláky, u kterých zák. zástupce žádá o individuální vzdělávání (informace níže)

 

Ke stažení:


Žádost o přijetí

Potvrzení o očkování

Výzva k nahlédnutí do spisu

 

Žádost o individuální vzdělávání
 

 

Nemáte-li možnost si dokumenty vytisknout, budou k dispozici od 19. 4. 2021 v budově mateřské školy, denně v čase 9.00 - 16.00hod.
V jiném čase je možné dokumenty vyzvednout pouze po předchozí telefonické domluvě. 

DALŠÍ INFORMACE

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

O přijímání Vašeho dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení.

V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

Registrační číslo Vám bude přiděleno na základě doručení Žádosti o přijetí a oznámeno prostřednictvím e-mailu (proto také prosím o jeho vyplnění v žádosti). Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto dokumentu (opět formou e-mailu), aby mohl být považován za předaný. 

Rozhodnutí o případném nepřijetí dítěte je odesíláno poštou. 

 

Poučení o právech ve správním řízení

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, máte jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tuto skutečnost berete na vědomí svým podpisem dokumentu "Výzva k nahlédnutí do spisu", kde vyplňujete:
- účastníka řízení, tedy jméno a příjmení dítěte
- své jméno a příjmení, místo trvalého pobytu 
- datum a podpis v závěru dokumentu

Možnost nahlížet do spisu máte, jak uvádí dokument, dne 17. 5. 2021 v čase 8.00 - 16.00 hodin v ředitelně na Žižkově nám. 3. Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády je potřeba osobní setkání domluvit telefonicky předem na přesný čas, aby nedocházelo ke shlukování osob v mateřské škole. 

Ověření místa trvalého pobytu dítěte

Jelikož probíhá přijímací řízení bez osobní účasti žadatelů, ověří místo trvalého pobytu ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte v Olomouci, je nutné prokázat tuto skutečnost kopií kupní nebo nájemní smlouvy. Opět je důležité anonymizovat údaje ze smlouvy, které nejsou pro účely ověření místa bydliště podstatné. 

Pokud bude podání Žádosti o přijetí učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznaného elektronického podpisu), je nutné podpis do 5 dnů ze strany zákonného zástupce doplnit osobně - v souvislosti s akutálním vládním opatřením však opět pouze po předchozí telefonické domluvě (přesně stanovený den a čas). 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu 4 hodin denně.
Jinou formou plnění této povinnosti je individuální vzdělávání - viz školní řád MŠ:

4.5 Individuální vzdělávání dítěte

4.5.1 Zák. zástupce je povinen písemně oznámit řediteli školy, že dítě bude individuálně vzděláváno.

4.5.2 Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zák. zástupce povinen oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem šk. roku (do 31.5.).V průběhu šk. roku lze plnit individuální vzdělávání dítěte nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení zák. zástupce doručeno řediteli MŠ.

4.5.3 Ředitel (příp. zástupce ředitele) doporučí zák. zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, příp. dostupnou literaturu, vhodné pomůcky.

4.5.4 V měsíci listopadu (příp. v prosinci – náhradní termín) proběhne v MŠ ověřování úrovně očekávaných výstupů ind. vzdělávaného dítěte v jednotlivých oblastech v dohodnutý den dopoledne za přítomnosti zákonného zástupce. Ověřování bude mít dvě části:

a) pozorování spontánních a částečně řízených aktivit dítěte v konkrétní třídě MŠ

b) ověřování dílčích dovedností dítěte v připravených individuálních aktivitách.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud se tak nestane ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka MŠ individuální vzdělávání dítěte – následně nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.