12.04.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22....


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání


Zákonný zástupce dítěte hradí v MŠ úplatu za předškolní vzdělávání – tzv.“školné“.

Základní částka úplaty pro školní rok 2018/2019 činí 450,-Kč měsíčně.

Děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (rok před nástupem do ZŠ, děti s odkladem školní docházky), školné neplatí.


Může nastat úplné osvobození od úplaty - z důvodu pobírání opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, zvýšení příspěvku na péči nezaopatřeného dítěte a z důvodu pobírání dávky pěstounské péče (zákonný zástupce je povinen dodat MŠ písemné potvrzení příslušného úřadu pro osvobození od úplaty).


V období hlavních prázdnin bývá provoz MŠ omezen nebo přerušen.V případě částečného přerušení provozu je úplata poměrně snížena. Pokud však dítě v tomto období do MŠ vůbec nedochází, může rodič požádat o prominutí této úplaty. Je-li MŠ uzavřena po celý měsíc, ředitelka MŠ úplatu na žádost rodičů promíjí.


Školné je možno hradit prostřednictvím bankovního převodu - za tento způsob placení se nejvíce přimlouváme - přímo na účet MŠ – 1801762309/0800 – nejpozději do 15.dne v měsíci.

 

Podrobně je tato problematika zpracována ve Směrnici ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a v příslušném dodatku!

Aktuální směrnice a dodatek:

smernice-uplata.doc

dodatek-c1-ke-smernici--uplata.doc

dodatek-c2-ke-smernici-uplata-1.doc

dodatek-c3-ke-smernici-uplata-1.doc